Spamvédelem

Több gond is volt ezzel a “milyen nap van ma” pluginnel, most kikapcsoltam. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi spam fog beesni. Ha napi 1 db, akkor azt kibírom, de ha megint napi 100, akkor vissza fogom kapcsolni, de valamit majd kitalálok, hogy a külföldről kommentelők ékezetek nélkül is be tudják írni az adott napot.

Kissé hőemelkedésem van. Köhögök is, de csak kicsit. Meg a fejem fáj.

Remélem nem azt a hírhedt influenzát kaptam el.

Kiderül. Ha holnap reggelre sikerül rendesen belázasodni, akkor igen. Ha nem, akkor nem tudom.

Minden esetre annak örülnék, ha nem lenne semmi bajom holnap reggel, s tudnék menni dolgozni…

Most nemsokára leviszem a kutyámat (gj6%/77) legelni, aztán betolok egy adag forraltbort (a fűszereket kevés vízben már beáztattam, de frissen csinálom majd visszaérkezés után)…

Aztán alszom. Meglátjuk.

BKV és BRFK

Így könnyű.

http://index.hu/politika/belfold/budapest/0129brfkbkv/

A tilosban parkolókkal, úgy mint a békésen demonstrálókkal szemben szokott, soron kívűl fel fog lépni az ÁVÓ.

A gyilkosok, a késelő kékszemű svédek*, a strici norvégok*, a markecoló finnek* meg tovább zargathatják az embereket.

*: mivel nincs cigánybűnözés.

Újabb spammer szívta meg…

Címzett: World Travel Holding Kft.

Tárgy: Határozat elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban
Ügyiratszám: /2008.(HL-xxxx/2007.)

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Megállapítom, hogy a World Travel Holding Kft. elektronikus hirdetői minőségében (a továbbiakban: Hirdető) megsértette az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 14. § (2) bekezdését azzal, hogy előzetes és egyértelmű hozzájárulás hiányában elektronikus levelezés útján elektronikus hirdetéseket küldött.

Kötelezem a Hirdetőt, hogy fizessen meg 50 000 (azaz ötvenezer) forint elektronikus kereskedelmi bírságot, továbbá tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától. A bírságot e határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és a teljesítés elmaradása felróható, valamint, ha a jövőben ismételten megsérti az Ekertv. 14. §-át, úgy ötszázezer forintig terjedő, ismételten kiszabható elektronikus kereskedelmi bírsággal sújtható.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, de legalább 5000 (azaz ötezer) forint értékű illetékbélyeget. A fellebbezési illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen mód.

Indokolás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az Ekertv. 16/A. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva vizsgálta az előzetes hozzájárulás hiányában a Bejelentőknek küldött - sárvári hotel szolgáltatásait népszerűsítő - elektronikus hirdetéseket, amelyről a Hivatal 2007. november 19-én, majd 2007. december 10-én kelt leveleiben értesítette, és a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel a kifogásolt levelekben hivatkozott World Travel Holding Kft-t, mint Hirdetőt.

A Hirdető a rendelkezésre álló határnapig egyik értesítésre sem nyilatkozott.

A Hivatal - mint az ügyben I. fokon eljáró hatóság - a kifogásolt kéretlen elektronikus hirdetések vizsgálata során megállapította, hogy azok az Ekertv. 1. § a) pont szerinti Magyar Köztársaság területére irányuló, 2/A. § (1) pontjában meghatározott elektronikus hirdetések, melyeknek elküldésével az elektronikus hirdetőnek minősülő Hirdető megsértette az Ekertv. 14. § (2) bekezdését, mely előírja, hogy „elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés”.

A Hivatal az eljárás alapját képező elektronikus levelek tartalma alapján megállapította, hogy azokban „a World Travel Holding megbízásából írok Önnek” mondat szerepel Juhász Balázs ( tel: 20/4312-466) aláírással.

A Hivatal megállapította, hogy a Hirdető nyilatkozatának megtételét elmulasztotta, így nem cáfolta hirdetői minőségét sem.

A Hivatal - a beérkezett bejelentések alapján - megállapította, hogy miután a Hirdető átvette a felügyeleti eljárásról szóló értesítéseket, a kéretlen elektronikus levelek küldése folytatódott, és továbbításuk azóta is rendszeresen történik.

Tekintve a nyilatkozat megtételének elmaradását, és azt hogy a World Travel Holding Kft. nem közreműködött a jogellenes magatartás felderítése és megszüntetése érdekében, a Hivatal a jogsértéssel arányban állónak és elegendőnek ítéli meg az elektronikus kereskedelmi bírság rendelkező részben foglaltaknak megfelelő kiszabását, valamint a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást.

Az elektronikus hirdetés szabályait az Ekertv. — az annak módosításáról szóló 2005. évi CLXXI. törvény 2006. január 1-jével történő hatályba lépését követő — 14. §-a szabályozza, amely, többek között, elektronikus hirdetés elektronikus levelezés (vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz) útján való küldése esetén az igénybe vevő előzetes és egyértelmű hozzájárulását követeli meg. Pusztán az a tény, hogy egy adott elektronikus levelezési cím nyilvánosan hozzáférhető (pl.: az interneten), nem jelenti azt, hogy annak tulajdonosa ezzel hozzájárult volna az elektronikus hirdetések fogadásához. Ugyanitt a jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezések megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője is felelősséggel tartozik. Az elektronikus hirdető/hirdetési szolgáltató/hirdetés közzétevője fogalmát a jogszabály 2.§ p), q) r) pontjai határozzák meg.
A törvény 16/A. § (2) bekezdése értelmében az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. A 16/B. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú szerv a Hatóság Hivatala, az elsőfokú határozat ellen a Hatóság Tanácsának elnökéhez lehet fellebbezni.
A törvény 16/D. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Hatóság az elektronikus hirdetőt határidő tűzésével az Ekertv. 14. §-ban, illetve a 14/A. §-ban meghatározott rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlő módon való igazolására hívhatja fel.
A 16/D.§ (1) bekezdése szerint a jogsértés megállapítása esetén a Hatóság Hivatala elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 14. §, illetve a 14/A. § rendelkezéseivel, felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő módon elektronikus hirdetés küldésére használja, valamint – ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő összegű – elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.

A jelen határozat meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése, 29. § (3) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése, 35. §-a, 50. §-a, 51. § (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, illetve az Ekertv. 14. §-a, valamint 16/A-D. § bekezdése alapján került sor.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 16/B (2) bekezdése az irányadó, a fellebbezési illeték mértékére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése, a megfizetés módjára az Itv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

Budapest, 2008. január 21.

Jelen határozatot az NHH Hivatalának Főigazgatója nevében és megbízásából hoztam.

Dr. S. N.
igazgató

Időközi

Na, még délben leadtam a voksom.
Az MP3 lejátszómban éppen az Ismerős Arcok egyik számát szólaltatta meg a véletlen:
“S bár ugyanaz ismétlődik
Száz meg száz éve régen
Mi ébresztő kiáltás helyett
Suttogunk csak a szélben
Megmondom én, hogyan lehet
Hogy magyarként éljük a jövőt:
Ameddig azok döntik
Mi ültetjük addig a fenyőt ”

4 jelölt közül lehetett választani, 2 ballibsi (Csapody - MDF, Lakos - Szadesz-maszop), és 2 jobboldali (Fenyvessy - MIÉP, Rétvári KDNP-fityesz).
A 2 rossz közül a kisebbikre adtam a voksom, a legjobboldalibbra. :-)
Szerintem egyébként nem lesz érvényes az első furduló, mert nem mennek el elegen voksolni.

Ez mindig így megy. A pofája mindenkinek kurva nagy, ugat, hogy szarul él, meg rohadt kormány, meg alig bírja fizetni a gázt, de amikor tenni kéne valamit, akkor csíp a könnygáz, hideg van, esik az eső.
Itt most pusztán annyit kéne tenni, hogy max. 1 km-t gyalogol az erős szél miatt kitisztult levegőjű kerületében, és egy nyamvadt X-et betesz valamelyik nem kormánypárti jelölt mellé (Fenyvessy, vagy Rétvári). Ennyi.
Nincs könnygáz, nincs gumibot.

u.i.: Azok kedvéért, akik most rohannak feljenteni kampánycsend-sértésért: a jelenlegi szabályozás szerint a magán-blogokra, magánbeszélgetésekre nem vonatkozik a kampánycsend, úgyhogy feleslegesen ne basztassuk egymást.

Zene mára

Slayer: Born to be wild
Szerintem ötös feldolgozás.

Megin’ a svédekMegint ezek a szőke kékszemű svédek…

Mentsvár

FIGYELEM!!!! 200000 Ft-ot ajanlott fel a Mentsvar Alapitvany annak,aki a Fules nevre hallgato kutya megkinzoja nyomara vezeti a rendorseget!Az M5-os autopalyan egy autobol kitettek,majd ott hagytak egy KEGYETLENUL MEGKiNZOTT keverek alaszkai malamut kutyust! -Kiszurtak a szemet,a hatat osszeszurkaltak,majd mindezek utan meg egy auto is atgazolt rajta!Tobb bordaja,es egy laba is eltorott.- A Kecskemeti Mentsvar Allatotthonban van december 18-a ota Fules.Igy neveztek el az allatvedok.A kutyus lassan labadozik! Varjuk mindazok jelentkezeset,akik hasznos informaciokkal tudnak szolgalni az esetrol,illetve a tettesrol!Egy adomanyozo es az alapitvany 100-100 ezer forintot ajanlott fel annak,aki az allatkinzo nyomara vezet.Azt szeretnenk elerni,hogy bortonbe keruljon a tetteert!!!! Megkernek minden olyan kedves embert aki ezt a felhivast elolvasta,hogy rakja ki az uzenofalra es adja tovabb!
A felajánlott összeg éppen 654.000.-Ft!!!
http://www.mentsvar.hu/

10.000.-Ft-tal hozzájárultam az ügyhöz. Egyébként van még párszor ennyi pénzem, de azt annak adom, aki rendbehozza M.o. politikai közéletét. Ezt most nem részletezném. Nem akarok Budaházi után menni a politikai bíróságra, hogy előre megírt ítéletet hozzanak koholt vádak alapján, mint az ‘50-es években.

Mentsvár támogatás

Egyébként szívem szerint ugyanilyen gyűjtést szerveznék azért, hogy valaki ezt az állatot is felkeresse, s elmagyarázza neki, hogy egy macska vízbefojtása nem “trendi”:

http://www.pestplaza.hu/cica/

A telefonszáma itt található, ha még él neki: http://kuruc.info/r/2/11491/

Európában van egy ország

1. Európában van egy ország;
2. Ebben az országban van egy város;
3. Ebben a városban van egy ház;
4. Ebben a házban van egy kislány;

Ennek a kislánynak:

- bezárták az iskoláját,
- az anyukáját kirúgták a munkahelyéről,
- az apukáját leszázalékolták, mert kilőtték a szemét a rendőrök,
- a közeli kórházat megszüntették,
- a városba vezető vasutat felszámolták.
Melyik országban él a kislány???

Kenyér a mocsokban

Iménti cigány-sztorimról jut eszembe, hogy mióta eszemet tudom, itt a Móriczon a sarkon lévő boltba reggelente a földön csúsztatva viszik be a zsömlét, a kiflit, a tejet, stb…
Az üres rekeszeket is a boltból kifelé a bolt előtt a mocskos, összhányt, és összehugyozott járdán pufferelik.
Ezeket a rekeszeket utána egymásra rakják, azaz amelyiknek az alját a húgyban, a helyi csövesek szarában, a koszban, a budaörsi cigányok hányásában, az Egri Gödör nevű műintézményből kitántorgó TBC-sek turhás köpeteiben csúsztatták, azt később a teli zsömlék tetejére teszik, s a felszedett “fűszer” azokra hullik vissza.

Kinek mi a véleménye a témáról?

(Itt jelzem, hogy a probléma feltehetően más boltoknál is jelentkezik, ahol hasonló módon pufferelik a élelmiszert, csak máshol nem ennyire frekventál csöves-fetrengő helyen van esetleg, vagy nem napi 100.000 ember megy el átszállván egyik buszról a másikra, közben hányva egyett, s sokat turházva.)