Ezért kell MINDEN EGYES SPAM-ot bejelenteni az NHH-nak

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) hivatalból indult elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Megállapítom, hogy a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. elektronikus hirdetői minőségében (a továbbiakban: Hirdető) megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdését azzal, hogy a Bejelentők részére előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulás hiányában az info@ballaingatlan.hu elektronikus levelezési címről 2008. október 26-a és november 28-a között elektronikus levelezés útján elektronikus hirdetéseket küldött.

Kötelezem a Hirdetőt, hogy fizessen meg 100 000 (azaz százezer) forint elektronikus kereskedelmi bírságot, továbbá tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától. A bírságot e határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú számlájára kell befizetni. A bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A késedelmesen megfizetett bírságot késedelmi pótlék terheli.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és a teljesítés elmaradása felróható, valamint, ha a jövőben ismételten megsérti a Grt. 6. §-át, úgy ötszázezer forintig terjedő, ismételten kiszabható elektronikus kereskedelmi bírsággal sújtható.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, de legalább 5000 (azaz ötezer) forint értékű illetékbélyeget. A fellebbezési illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen mód.

Indokolás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) 16/A. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hivatalból vizsgálta a Hirdető által az info@ballaingatlan.hu elektronikus elérhetőségről a Bejelentők elektronikus levelezési címére 2008. október 26-a és november 28-a között küldött a http://ballaingatlan.hu portált és a Balla Ingatlaniroda szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hirdetést, amelyről a Hivatal 2008. november 7-én kelt levelében értesítette, és a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel a ballaingatlan.hu domain név Internet Szolgáltatók Tanácsa hivatalos domain-regisztrációs adatbázisa szerinti domain-használóját, a Fővállalkozó Balla és Balla Kft-t, mint Hirdetőt.

A Hirdető 2008. november 28-án kelt levelében úgy nyilatkozott, hogy a kifogásolt elektronikus küldeményt, mint hozzájárulást kérő levelet csak olyan címzetteknek továbbította, akik „kifejezetten publikus helyre rakták e-mail címüket, így blogokon, vagy internetes ingatlanhirdető portálokon szerepelt” elektronikus elérhetőségük. A Hirdető tájékoztatta a Hivatalt azon álláspontjáról, miszerint az általa küldött elektronikus levél nem e-hirdetés, mert egyetlen konkrét ajánlatot sem tartalmaz. A Hirdető tájékoztatta a Hivatalt, hogy álláspontja szerint kárt nem okozott, „az esemény egyszer fordult elő, nem ismétlődött, és természetesen nem is fog”. A Hirdető tájékoztatta a Hivatalt, hogy a címzettek adatbázisát megsemmisítette.
A Hivatal a kifogásolt kéretlen elektronikus levelek vizsgálata során megállapította, hogy azok az Ekertv. 1. § a) pont szerinti Magyar Köztársaság területére irányuló, az Ekertv. 14. § (1) pontjában meghatározott elektronikus hirdetések, amelyek elküldésével az elektronikus hirdetőnek minősülő Hirdető megsértette a Grt. 6. § (1) bekezdését, amely előírja, hogy ha a külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Hivatal az eljárás alapját képező e-mail tartalma és részletes fejlécadatai alapján megállapította, hogy annak Ekertv. 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus hirdetője a Fővállalkozó Balla és Balla Kft.
A Hivatal megállapította, hogy a Hirdető - a postai tértivevény adatai szerint - 2008. november 22-én az eljárásról szóló értesítést átvette, ugyanakkor: még további tizenegy bejelentés érkezett általa ezen időpontot követően (utolsót nyilatkozattételének napján) elküldött elektronikus hirdetések miatt.

A Hivatal megállapította, hogy a kifogásolt elektronikus levélben a következő olvasható: „Az Ön e-mail címét egy automatikusan működő program gyűjtötte publikus webes felületekről, amely fórumokon, hirdetési oldalakon, iwiw-en, blogokon és hasonlókon fut végig.”

A Hivatal szükségesnek látja felhívni a Hirdető figyelmét arra, hogy az Ekertv. 14. § (2) bekezdése alapján elektronikus hirdetésnek minősül az olyan közlés is, amelynek célja kizárólag az elektronikus hirdetés elküldéséhez való hozzájárulás kérése.

Tekintettel a fent előadottakra, a Hirdetővel kapcsolatosan érkezett bejelentések kimagaslóan nagy számára és arra, hogy a Hirdető az értesítés kézhezvételét követően még öt napon elektronikus hirdetéseket továbbított, a Hivatal a jogsértéssel arányban állónak és elegendőnek ítéli meg az elektronikus kereskedelmi bírság rendelkező részben foglaltaknak megfelelő kiszabását, valamint a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást.

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy jelen bírság az Ekertv. 16/D. § (3) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Hivatal az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (továbbiakban: Art.) 161. §-a szerint intézkedik a bírság behajtásáról az adóhatóság útján. A késedelmesen megfizetett bírságot az Art. 165. § (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Az elektronikus hirdetés szabályait a Grt. 6. §-a és az Ekertv. 14.-14/C. §-ai szabályozzák, amelyek, többek között, elektronikus hirdetés elektronikus levelezés (vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz) útján való küldése esetén az igénybe vevő előzetes és egyértelmű hozzájárulását követelik meg. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezések megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője is felelősséggel tartozik. Az elektronikus hirdető/hirdetési szolgáltató/hirdetés közzétevője fogalmát az Ekertv. 14.§ (4) bekezdés a), b), c) pontjai határozzák meg.

Az Ekertv 16/A. § (4) bekezdése értelmében az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. Az elsőfokú szerv a Hatóság Hivatala.
A törvény 16/D. § (5) bekezdése a hozzájárulás megadásával kapcsolatos bizonyítási terhet az elektronikus hirdetőre/elektronikus hirdetési szolgáltatóra/az elektronikus hirdetés közzétevőjére rója amikor úgy rendelkezik, hogy az elektronikus hirdető/elektronikus hirdetési szolgáltató/elektronikus hirdetés közzétevője az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezéseknek való megfelelés hitelt érdemlő módon való igazolására kötelezhető.

A Grt. 26. § (3) bekezdése alapján az eljáró hatóság kérheti a Grt. 6. § (5) bekezdésében előírt nyilvántartás bemutatását, azt mint szemletárgyat lefoglalhatja.

A 16/D.§ (1) bekezdése szerint a jogsértés megállapítása esetén a Hatóság Hivatala elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 14. §, illetve a 14/A. § rendelkezéseivel, felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő módon elektronikus hirdetés küldésére használja, valamint – ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő összegű – elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.

A jelen határozat meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése, 29. § (3) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése, 35. §-a, 50. §-a, 51. § (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, a Grt. 3. §-a és 6. §-a, illetve az Ekertv. 14. – 14/C. §-ai, valamint 16/A.- 16/D. §-ai alapján került sor.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 16. § (6) bekezdése az irányadó, a fellebbezési illeték mértékére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése, a megfizetés módjára az Itv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

Budapest, 2008. december 9.

Spamvédelem

Több gond is volt ezzel a “milyen nap van ma” pluginnel, most kikapcsoltam. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi spam fog beesni. Ha napi 1 db, akkor azt kibírom, de ha megint napi 100, akkor vissza fogom kapcsolni, de valamit majd kitalálok, hogy a külföldről kommentelők ékezetek nélkül is be tudják írni az adott napot.

Újabb spammer szívta meg…

Címzett: World Travel Holding Kft.

Tárgy: Határozat elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban
Ügyiratszám: /2008.(HL-xxxx/2007.)

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Megállapítom, hogy a World Travel Holding Kft. elektronikus hirdetői minőségében (a továbbiakban: Hirdető) megsértette az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 14. § (2) bekezdését azzal, hogy előzetes és egyértelmű hozzájárulás hiányában elektronikus levelezés útján elektronikus hirdetéseket küldött.

Kötelezem a Hirdetőt, hogy fizessen meg 50 000 (azaz ötvenezer) forint elektronikus kereskedelmi bírságot, továbbá tartózkodjon a jogellenes magatartás további folytatásától. A bírságot e határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és a teljesítés elmaradása felróható, valamint, ha a jövőben ismételten megsérti az Ekertv. 14. §-át, úgy ötszázezer forintig terjedő, ismételten kiszabható elektronikus kereskedelmi bírsággal sújtható.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, de legalább 5000 (azaz ötezer) forint értékű illetékbélyeget. A fellebbezési illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen mód.

Indokolás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) az Ekertv. 16/A. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva vizsgálta az előzetes hozzájárulás hiányában a Bejelentőknek küldött - sárvári hotel szolgáltatásait népszerűsítő - elektronikus hirdetéseket, amelyről a Hivatal 2007. november 19-én, majd 2007. december 10-én kelt leveleiben értesítette, és a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel a kifogásolt levelekben hivatkozott World Travel Holding Kft-t, mint Hirdetőt.

A Hirdető a rendelkezésre álló határnapig egyik értesítésre sem nyilatkozott.

A Hivatal - mint az ügyben I. fokon eljáró hatóság - a kifogásolt kéretlen elektronikus hirdetések vizsgálata során megállapította, hogy azok az Ekertv. 1. § a) pont szerinti Magyar Köztársaság területére irányuló, 2/A. § (1) pontjában meghatározott elektronikus hirdetések, melyeknek elküldésével az elektronikus hirdetőnek minősülő Hirdető megsértette az Ekertv. 14. § (2) bekezdését, mely előírja, hogy „elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés”.

A Hivatal az eljárás alapját képező elektronikus levelek tartalma alapján megállapította, hogy azokban „a World Travel Holding megbízásából írok Önnek” mondat szerepel Juhász Balázs ( tel: 20/4312-466) aláírással.

A Hivatal megállapította, hogy a Hirdető nyilatkozatának megtételét elmulasztotta, így nem cáfolta hirdetői minőségét sem.

A Hivatal - a beérkezett bejelentések alapján - megállapította, hogy miután a Hirdető átvette a felügyeleti eljárásról szóló értesítéseket, a kéretlen elektronikus levelek küldése folytatódott, és továbbításuk azóta is rendszeresen történik.

Tekintve a nyilatkozat megtételének elmaradását, és azt hogy a World Travel Holding Kft. nem közreműködött a jogellenes magatartás felderítése és megszüntetése érdekében, a Hivatal a jogsértéssel arányban állónak és elegendőnek ítéli meg az elektronikus kereskedelmi bírság rendelkező részben foglaltaknak megfelelő kiszabását, valamint a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást.

Az elektronikus hirdetés szabályait az Ekertv. — az annak módosításáról szóló 2005. évi CLXXI. törvény 2006. január 1-jével történő hatályba lépését követő — 14. §-a szabályozza, amely, többek között, elektronikus hirdetés elektronikus levelezés (vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz) útján való küldése esetén az igénybe vevő előzetes és egyértelmű hozzájárulását követeli meg. Pusztán az a tény, hogy egy adott elektronikus levelezési cím nyilvánosan hozzáférhető (pl.: az interneten), nem jelenti azt, hogy annak tulajdonosa ezzel hozzájárult volna az elektronikus hirdetések fogadásához. Ugyanitt a jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezések megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője is felelősséggel tartozik. Az elektronikus hirdető/hirdetési szolgáltató/hirdetés közzétevője fogalmát a jogszabály 2.§ p), q) r) pontjai határozzák meg.
A törvény 16/A. § (2) bekezdése értelmében az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. A 16/B. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú szerv a Hatóság Hivatala, az elsőfokú határozat ellen a Hatóság Tanácsának elnökéhez lehet fellebbezni.
A törvény 16/D. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Hatóság az elektronikus hirdetőt határidő tűzésével az Ekertv. 14. §-ban, illetve a 14/A. §-ban meghatározott rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlő módon való igazolására hívhatja fel.
A 16/D.§ (1) bekezdése szerint a jogsértés megállapítása esetén a Hatóság Hivatala elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 14. §, illetve a 14/A. § rendelkezéseivel, felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértő módon elektronikus hirdetés küldésére használja, valamint – ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő összegű – elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.

A jelen határozat meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése, 29. § (3) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése, 35. §-a, 50. §-a, 51. § (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, illetve az Ekertv. 14. §-a, valamint 16/A-D. § bekezdése alapján került sor.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 16/B (2) bekezdése az irányadó, a fellebbezési illeték mértékére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése, a megfizetés módjára az Itv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

Budapest, 2008. január 21.

Jelen határozatot az NHH Hivatalának Főigazgatója nevében és megbízásából hoztam.

Dr. S. N.
igazgató